DIMLE

DIGITAL INTERNATIONAL MEDIA LITERACY EBOOK PROJECT

 

// O PROJEKTU

Projekt Digital International Media Literacy eBook (DIMLE) nabízí originální přístup ke studiu a rozvoji mediální gramotnosti založený na komparaci specifických vlastností národních mediálních krajin s původní verzí textu, která vychází z popisu chování medií ve Spojených státech. Takto koncipovaný projekt si klade za cíl podporovat mediální gramotnost v mezinárodním měřítku.  
Projekt se musel vyrovnat především s dvěma následujícími překážkami:   
S absencí jasné a mezinárodně přijaté koncepce mediální gramotnosti, která by byla sdílena napříč různými kulturami a různými účastníky (občanskou společností, lokálními komunitami, marginalizovanými skupinami, akademickou obcí, neziskovými organizacemi, samotnými mediálními institucemi, mezivládními organizacemi, správními orgány na různých úrovních – například ministerstvy školství jednotlivých zemí apod.)   S absencí kulturně relevantních vzdělávacích materiálů vhodných pro mezinárodní publikum.   Vycházíme z toho, že pojetí mediální gramotnosti a klíčů k interpretaci mediálních sdělení, které formuloval Art Silverblatt ve své knize Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages  (Praeger Publications, 1995, 2001, 2007, 2014), by mohlo vytvořit interkulturně sdílenou platformu pro řadu uživatelů.     Naznačený přístup není zamýšlen jako normativní model výuky mediální gramotnosti. Spíše bychom mohli říci, že klíče k interpretaci mediálních sdělení poskytují sadu nástrojů, jak přistupovat k mediálním obsahům novým způsobem. Celá koncepce knihy a metodologie, ze které vychází, má aspiraci umožnit analýzu co nejrozsáhlejšího spektra mediálních obsahů. To ale neznamená, že zahrnuje všechny situace a vyčerpává všechny analytické možnosti.  
Původní text oslovující čtenáře ze Spojených států má dvě základní omezení, vyplývající z jeho:  
ETNOCENTRISMU
Odborná literatura a výzkumy, ze kterých vycházejí hlavní principy a teorie, byly koncipovány na základě práce s americkou mediální kulturou.  
ZASTARÁVÁNÍ
Rychlý vývoj médií a technologií způsobuje, že výzkumné studie, statistiky, stejně jako zvolené příklady rychle zastarávají.  
Koncepce projektu DIMLE se pokouší naznačené problémy eliminovat tak, že text každé z jazykových (národních) verzí tvoří experti na mediální gramotnost z různých zemí celého světa, kteří vytvářejí aktualizovanou onlinovou verzi elektronické knihy pracující s domácími teoriemi, vlastními výzkumy a příklady, jež jsou kulturně relevantní ve vztahu k dané národní mediální kultuře a historii.