DIMLE

DIGITAL INTERNATIONAL MEDIA LITERACY EBOOK PROJECT

 

// Кои сме ние

Проектът „Дигитален международен е-наръчник по медийна грамотност“ (Digital International Media Literacy eBook Project - DIMLE) цели да изгради споделен качествен подход към изследванията в областта на медийната грамотност и да подпомогне международните изследвания по медийна грамотност.   Две сериозни препятствия пред международната медийна грамотност са липсата на: Ясна, практическа, международно призната рамка на медийната грамотност, която може да се използва и споделя между различни култури от многобройни заинтересовани страни (гражданско общество, местни общности, маргинализирани групи, академични кадри, междуправителствени организации, правителства);   отговарящи на конкретната култура образователни ресурси по медийна грамотност, подходящи и за международна аудитория.  
Дефиницията за медийна грамотност и Насоките за интерпретиране на медийните послания, които Арт Силвърблат представя в книгата си Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages [„Медийна грамотност: насоки за интерпретиране на медийните послания“], (Praeger Publications, 1995, 2001, 2007, 2014) служат за рамка, която може да се използва и споделя от различни култури и от многобройни заинтересовани страни. Този качествен подход не цели да стане предписан модел за обучение по медийна грамотност, а по-скоро Насоките за интерпретиране на медийните послания действат като система от лещи, откриваща нов поглед към медиите и медийните продукти. Не е задължително всички Насоки да са в сила за всички медийни продукти. Възможно е и нито една от насоките да не може да се приложи. Но методологията цели да е по-скоро развиваща се, отколкото ограничаваща.     Оригиналният печатен текст е от САЩ и има две ограничения:  

Етноцентризъм Изследванията, потвърждаващи основните принципи и тези в печатния текст, идват предимно от американската медийна култура.  

Времево изоставане Бързото развитие на медиите и технологиите води до бързо изоставане от действителността на изследванията, примерите, проучванията и статистиката в печатния текст. DIMLE цели да реши тези проблеми. Медийни експерти от различни страни в света работят заедно, за да създадат онлайн издания на е-наръчник „Медийна грамотност: насоки за интерпретиране на медийните послания“, които са актуализирани, адекватни и съобразени с отделната национална култура и контекст.