DIMLE

DIGITAL INTERNATIONAL MEDIA LITERACY EBOOK PROJECT

 

// เราเป็นใคร

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รู้ทันสื่อนานาชาติ (DIMLE) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทฤษฏีเชิงคุณภาพต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมทุนการศึกษาเกี่ยวกับการรู้ทันสื่อระหว่างประเทศ อุปสรรคขององค์ความรู้ “รู้ทันสื่อ” มี 2 แบบใหญ่ๆคือ การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจน และหลักการที่เป็นที่ยอมรับปฏิบัติตามกันทั่วโลก ซึ่งทฤษฏีรู้ทันสื่อที่เป็นสากลต้องสามารถนำไปใช้ได้ทั่วไป และนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ผู้นำในวงการรู้ทันสื่อนี้ ได้แก่ นักวิชาการในมหาวิทยาลัย สถาบันสื่อต่าง ๆ องค์กรระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ องค์กรรากหญ้า และ NGO ที่กระจายอยู่ทั่วไปในประเทศต่าง ๆ การไม่มีบทเรียนที่เป็นสากลซึ่งใช้ได้ทั่วโลก จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาหนังสือ บทเรียนและแบบเรียนให้เป็นที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น อันสะท้อนความหมายของสังคมในประเทศนั้น ๆ คำนิยามของคำว่า “ รู้ทันสื่อ” ที่ Art Silverblatt ให้ไว้ในหนังสือ Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเป็นพื้นฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทฤษฏีต่าง ๆ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่เป็นพนักงานของรัฐ เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป ทฤษฏีเชิงคุณภาพเหล่านี้ มิได้มีจุดประสงค์ที่จะกำหนดรูปแบบในการเรียน การศึกษาเพื่อรู้ทันสื่อ แต่กลับเป็นกุญแจสำหรับไขความหมายของสื่อต่างหาก โดยเฉพาะกุญแจในหนังสือของ Art Silverblatt นี้ ทำหน้าที่เป็นทฤษฏีนำเสนอหลักการ และเปรียบเหมือนแว่นขยายที่ช่วยให้ผู้บริโภคสื่อเห็นและเข้าใจความหมาย ได้ชัดเจนลึกซึ้งยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านี้ หลาย ๆ ครั้งผู้บริโภคสื่ออาจจะพบว่าไม่มีกุญแจดอกไหนเลยที่สามารถไขความหมายได้ แต่หลักการต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ ช่วยให้ผู้บริโภคสื่อสามารถขยายความแทนที่จะตัดทอนความหมายออกไป หนังสือของ Art Silverblatt เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ดังนั้นจึงมีข้อจำกัด 2 อย่างคือ ท้องถิ่นนิยม งานวิจัยศึกษาสถิติ และตัวอย่างที่ใช้สนับสนุนทฤษฏีในหนังสือเล่มนี้ เก็บรวบรวมขึ้นจากสื่อต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ล้าสมัยง่าย เนื่องจากสื่อและเทคโนโลยีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นงานวิจัยและตัวอย่างในหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ จึงมักไม่ทันเหตุการณ์และล้าสมัยง่าย Digital International Media Literacy E-book (DIMLE) จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญในวงการรู้ทันสื่อจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มารวมตัวกันผ่านเวปไซต์นี้ เพื่อทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจะได้สามารถมีกฏเกณฑ์และทฤษฏีที่ใช้เป็นแบบเดียวกันทั่วโลก ผู้เชียวชาญเหล่านี้ จึงทำหน้าที่ทั้งแปลบททฤษฏีและทำงานวิจัยเพื่อศึกษาทำสถิติ ตัวอย่างและงานวิจัยที่เป็นท้องถิ่นอันสะท้อนวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก