DIMLE

DIGITAL INTERNATIONAL MEDIA LITERACY EBOOK PROJECT

 

//
מי אנחנו

הפרוייקט הבינלאומי הדיגיטלי המקוון של אוריינות מדיה DIMLE ( Digital International Media Literacy E-book Project ) תוכנן ועוצב לספק גישה איכותית לחקר אוריינות המדיה ולקדם למידה בינלאומית משותפת של אוריינות זו. קיימים שני מכשולים מרכזיים לאוריינות מדיה בינלאומית: היעדר הכרה ברורה ומעשית במסגרת מושגית של אוריינות מדיה שיכולה לשמש ולשתף באופן חוצה תרבויות את בעלי העניין השונים (חברה אזרחית, קהילות, קבוצות שוליים, אקדמיה, ארגונים עצמאיים, מוסדות מדיה, ארגונים בין ממשלתיים, מדינות). היעדר מקורות ומשאבי תרבות רלבנטיים של החינוך לאוריינות מדיה ההולמים את הקהל הבינלאומי. ההגדרה של אוריינות מדיה והמפתח לפירוש מסרי המדיה שארט סילברבלאט Art Silverblatt ) מתווה בספרו "אוריינות מדיה: מפתחות לפרשנות מסרי המדיה"( Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages (Praeger Publications, 1995, 2001, 2007, 2014 משמשים עבור בעלי העניין הרבים, מסגרת רעיונית החוצה תרבויות שונות. הגישה האיכותית אינה מכוונת לשמש מודל פרספקטיבי בחינוך לאוריינות מדיה, אלא כמפתחות לפרשנות מסרי המדיה המציעים כמה נקודות מבט ודרכים חדשות להתבוננות על המדיה וייצוגיהם. לא הכל עובד בהכרח עבור כל מה שמוצג במדיה, ויש אפשרות שאף אחד מהם לא עובד. אולם המתודולוגיה של גישה זו מאפשרת ומכוונת להרחבת הפרשנות במקום לצמצום. מקור הטקסט בארה"ב ויש לו שתי מגבלות: אתנוצנטריות
המחקר שתומך בעקרונות ובתיאוריות המרכזיים בטקסט המודפס הוא מלכתחילה עבור תרבות המדיה האמריקאית.
עדכון ועכשוויות
ההתפתחות המואצת של המדיה והטכנולוגיה מותירה את המחקר, הדוגמאות,
והסטטיסטיקה שמופיעים בספר המודפס, כדורשים עדכון באופן קבוע. DIMLE זהו פרוייקט המכוון להתמודד עם מגבלות אלה. מומחים באוריינות מדיה ממדינות שונות בעולם פועלים במשותף ליצור את הספר הדיגיטלי המקוון של אוריינות המדיה: מפתחות לפרשנות מעודכנת ורלבנטית של מסרי המדיה, ומתוך רגישות לתרבות ולהקשר שבו הם נוצרים.